Školiace stredisko VZS SČK

Školenia - Podmienky prijatia

Štúdium plavcov – záchranárov v rámci SČK je organizované v troch základných študijných kvalifikáciách (bronz, striebro, zlato) a inštruktor VZS SČK v rozsahu výučby:
- bronz 49 hodín
- striebro 53 hodín resp. 28 hodín pre držiteľov kval. stupňa Bronz
- zlato 39 hodín
- inštruktor VZS SČK 26 hodín

Výučba plavcov – záchranárov realizovaná kurzovou formou zahrňuje okrem teoretickej prípravy aj osvojenie si komplexu záchranárskych zručností. Tieto sú nadstavbou optimálnej plaveckej pripravenosti a výkonnosti frekventantov kurzov. Vychádzajúc z cieľa štúdia - zvládnutie záchrany topiacich v plnom rozsahu na požadovanej úrovni, ktorá umožňuje jej použiteľnosť v praxi, je proces výučby aktívne zameraný na osvojenie si zručností, resp. ich tvorivej aplikácii v konkrétnych variabilných situáciách ohrozenia ľudského života. Vzhľadom na rôznorodosť bazénov, plaveckých zariadení, vodných atrakcií a vodných plôch ako budúceho pôsobiska plavcov - záchranárov je proces výučby akcentovaný aktivizáciou všetkých pedagogických metód realizovaných vo vzájomnom pôsobení inštruktora a cvičenca s cieľom dosiahnuť záchranársku všestrannosť.

Táto sa prejavuje:
- výbornou plaveckou výkonnosťou v osnovami predpísaných disciplínach,
- schopnosťou pohotovo, správne a rýchlo aplikovať záchranárske zručnosti,
- schopnosťou absolventa v zmysle preventívnej zábrany prispievať k ochrane zdravia a života.


1. stupeň – Bronz - Water Rescue swiming pool - plavčík pre bazény

a) veková hranica 18 rokov

b) splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti :

- 300 m (prvých 100 m kraul do 2:00 min + 200 m prsia celkovo do 7:00 min)

- plávanie pod vodou na nádych (štart skokom):muži 25 m, ženy 20 m

 

2. stupeň – Striebro - Water Rescue open water - plavčík na otvorenú vodu

a) absolvent kvalifikačného stupňa Bronz

- prax v oblasti VZS v rozsahu min. 12 mesiacov potvrdená prevádzkovateľom, resp. MS VZS SČK

- splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti :

- 400 m v. sp. (prvých 200 m kraul do 3:40 min) celkovo: muži 8:30 min, ženy 9:00 min

- 20 m plávanie pod vodou na nádych (štart z vody)

b) u uchádzačov, ktorí nie sú držiteľmi kvalifikačného stupňa Bronz

- splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti :

- 400 m v. sp. (prvých 200 m kraul do 3:40 min) celkovo: muži 8:30 min, ženy 9:00 min

- 20 m plávanie pod vodou na nádych (štart z vody)

 

3. stupeň – Zlato - vedúci strediska Vodnej Záchrannej Služby SČK

a) absolvent kvalifikačného stupňa Striebro

b) úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

c) prax v oblasti VZS v rozsahu min. 36 mesiacov potvrdená prevádzkovateľom, resp. MS VZS SČK

d) držiteľ preukazu: vodca malého plavidla

e) držiteľ potápačskej kvalifikácie min. P 1

f) splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti :

- 100 m kraul: muži 1: 40 min , ženy 1: 50 min

- 100 m znak súpažný: muži 2: 10 min , ženy 2: 20 min

 

Kategória INŠTRUKTOR VZS SČK

Kvalifikácia je udeľovaná na základe splnenia stanovených podmienok. Kvalifikáciu udeľuje na základe písomného návrhu MS VZS SČK a vedúcich Školiacich stredísk VZS SČK po schválení vo Výkonnej rade VZS SČK Prezídium VZS SČK.

Podmienky pre návrh na udelenie kvalifikácie Inštruktor VZS SČK:

1/ veková hranica 25 rokov

2/ minimálne 5 rokov práce v MS VZS SČK potvrdené riadnou registráciou

3/ platná kvalifikácia min. Striebro

4/ kvalifikácia pre špecializáciu a potápač P 2

5/ absolvovanie kurzu inštruktor VZS SČK

6/ pedagogické vzdelanie

Kvalifikáciu Inštruktor špecialista (lektor) VZS SČK je možné udeľovať špičkovým odborníkom v jednotlivých predmetových skupinách alebo príbuzných odboroch profilujúcich výcvik plavcov záchranárov v jednotlivých kategóriách. Kvalifikáciu inštruktor špecialista (lektor) VZS SČK udeľuje Prezídium VZS SČK na základe písomného návrhu MS VZS SČK a vedúcich Školiacich stredísk VZS SČK po schválení vo Výkonnej rade VZS SČK.

Kvalifikáciu Inštruktor špecialista (lektor) VZS SČK je možné udeľovať v nasledovných špecializáciách:

plávanie - absolvent minimálne magisterského štúdia v odbore telesná výchova a šport

zdravotnícka príprava - absolvent lekárskej fakulty s atestáciou 1. stupňa v základnom odbore

záchrana na vodných plochách
- platná kvalifikácia Striebro
- preukaz vodca malých plavidiel
- inštruktorská účasť v kurzoch plavec záchranca VZS SČK

potápanie - inštruktor CMAS resp. PADI, NAUI.

Podmienky pre vydanie kvalifikačného preukazu VZS SČK

1. Účastník školenia je povinný po zaradení do kurzu absolvovať minimálne 80% rozsahu štúdia predpísaného pre daný kvalifikačný stupeň a splniť priebežné testy.

2. Účastník musí úspešne zložiť záverečnú skúšku pozostávajúcu z teoretickej časti (písomný test a ústna skúška) a praktickej časti (záchranárske zručnosti a priama záchrana) podľa obsahu výučby v jednotlivých kvalifikačných stupňoch.

3. Vyhodnotenie skúšky realizuje komisionálne skúšobná komisia, ktorá sa skladá z predsedu skúšobnej komisie, vedúceho školiaceho strediska, lekára a inštruktora -zástupcu VZS SČK.
Preukaz o úspešnom absolvovaní rekvalifikačného štúdia vydáva Ústredný sekretariát Slovenského červeného kríža na základe úspešného ukončenia záverečných skúšok. Záznam o priebehu záverečných skúšok vedie školiteľ v Protokole o skúške. Protokol o skúške je archivovaný u sekretára VZS SČK na US SČK. Platnosť preukazu je obmedzená na 5 rokov.

4. Po uplynutí doby platnosti danej kvalifikácie je jej držiteľ povinný zúčastniť sa doškoľovacieho kurzu v rozsahu 10 hodín výučby, v rámci ktorého sa preverí jeho teoretická a praktická spôsobilosť pre výkon funkcie plavca – záchranára. Na úrovni jednotlivých kvalifikačných stupňov sa v rámci doškoľovacieho kurzu účastník zúčastní praktických previerok a oboznámi sa s najnovšími poznatkami z oblasti VZS SČK a ostatných vedných disciplín podieľajúcich sa na jeho profilácii. Záznam o doškolení je vyznačený v preukaze VZS SČK, ktorý sa vydáva ako súčasť osvedčenia.

Garantom kvality teoretickej a praktickej činnosti je Školiace stredisko Vodnej Záchrannej Služby SČK. Požadovanú úroveň priebehu a výsledkov štúdia preveruje zástupca VZS SČK poverený touto kontrolou Prezídiom VZS SČK v termínoch jednotlivých kurzov.