Miestny spolok VZS SČK

Oznamy

Pozvánka na zhromaždenie členov miestneho spolku(8.5.2012)


Predsedníctvo MS VZS č. 51 SČK Vás pozýva na zhromaždenie členov miestneho spolku, ktoré sa uskutoční dňa

7.júna 2012 o 15.30 hod.

v reštaurácii Čierny barón, ul. Masarykova 20 (v priestore bývalých Zápotockých kasárni – vedľa OZKN – je možné parkovanie vo vnútri areálu).

PROGRAM:

1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa predsedníctva MS VZS SČK o činnosti za rok 2011
4/ Správa o hospodárení MS VZS SČK za rok 2011
5/ Návrh rozpočtu MS VZS SČK na rok 2012
6/ Letná sezóna 2012
7/ Diskusia
8/ Správa návrhovej komisie
9/ Záver

Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Radoslav Koľ
predseda MS VZS SČK

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

PREZENTÁCIA : 15.00 – 15.25 hod.


Pokiaľ máte záujem pôsobiť v MS VZS SČK č. 51, je podmienkou zaplatiť :

- poplatok na rok 2012 (členský poplatok a členská známka SČK) v sume - 8 €
- nový člen MS VZS SČK – členský preukaz

V prípade, že sa zhromaždenia nezúčastníte, prosíme Vás o vysporiadanie si hore uvedených podmienok do 30.06.2012 na adrese: Terézia Součková, Prešov, Sabinovská 31 v čase od 19.00 – 20.00 hod. V prípade, že finančný poplatok budete zasielať poštou, prosíme, aby ste na uvedenú adresu zasielali prostredníctvom poštovej poukážky ( nie do listu).