Miestny spolok VZS SČK

Stanovy MS

MIESTNY SPOLOK VODNEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY
SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA PREŠOV č. 51, JARKOVÁ 45, 080 01 PREŠOV


Čl. I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Miestny spolok Vodnej záchrannej služby Slovenského červeného kríža č. 51 v Prešove (ďalej len „VZS SČK“) je súčasťou Slovenského Červeného kríža (ďalej len „SČK“), s vlastnou právnou subjektivitou. Riadi sa stanovami SČK.

2. MS VZS SČK spolupracuje so Slovenský Červeným krížom a organizáciami, ktoré prevádzkujú vodné plochy.

3. MS VZS SČK je zložený zo štatutárneho zástupcu, predsedu, výkonnej rady, ekonóma, revíznej komisie a členskej základne.

Čl. II.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

1. Predseda MS VZS SČK je volený členskou základňou na obdobie 4 rokov. Na post predsedu môže kandidovať každý člen MS VZS SČK, ktorý dovŕšil 18 rokov, je aktívnym členom MS VZS SČK, navrhla ho členská základňa a dobrovoľne súhlasí s kandidatúrou.

2. Predseda MS VZS SČK zastupuje MS VZS SČK navonok pri jednaniach s príslušnými orgánmi štátnej správy a ďalších právnych úkonov vyplývajúcich z činnosti MS VZS SČK.

3. Výkonná rada MS VZS SČK sa skladá z predsedu a 4 členov, ktorí sú volení členskou základňou na obdobie 4 rokov. Výkonná rada zastupuje členov MS VZS SČK, spolupodieľa sa s predsedom na riadení a činnosti MS VZS SČK, zabezpečuje pracovné miesta počas letnej sezóny pre členov MS VZS SČK.

4. Ekonóm zodpovedá za celú ekonomickú agendu MS VZS SČK.

5. Revízna komisia sa skladá z 2 členov ktorí sú volení členskou základňou na Výročnej členskej schôdzi na obdobie 4 rokov. Revízna komisia spravuje majetkovú agendu MS VZS SČK.

6. Členskú základňu tvoria aktívni plavci – záchranári, sympatizanti MS VZS SČK, ako aj čestní členovia MS VZS SČK, ktorí majú zaplatený členský príspevok MS VZS SČK, ako aj známku SČK na príslušný rok.

Čl. III.
PODMIENKY ČLENSTVA

1. Zakúpenie známky SČK od MS VZS SČK a zaplatenie členského poplatku do Výročnej členskej schôdze.

2. Dodržiavanie stanov SČK a Štatútu MS VZS SČK.

3. Platný preukaz VZS SČK, aktívna účasť na brigádach resp. akciách usporiadanými MS VZS SČK, účasť na pretekoch, účasť na členských schôdzach MS VZS SČK.

4. Aktívna účasť počas letnej sezóny v smenách VZS SČK z ktorých ma MS VZS SČK prínos, aktívna účasť na jednaniach MS VZS SČK, aktívna práca vo volených orgánoch, aktívna práca v záchranných tímoch VZS SČK, reprezentácia MS VZS SČK.

5. Podanie písomnej prihlášky do MS VZS SČK. Prihláška môže byť podaná aj internetom prostredníctvom formulára, poštou alebo osobne na najbližšej členskej schôdzi.

Čl. IV.
ZÁNIK ČLENSTVA

1.Nesplnenie vyššie uvedených podmienok. Zánik členstva prerokováva Výkonná rada MS VZS SČK a dáva na vedomie členom na členskej schôdzi. Vyradený člen sa o výsledok zaujíma sám.

Čl. V.
PRÁVA AKTÍVNEHO ČLENA

1. Byť volený do funkcií.

2. Právo hlasovať, slobodne prejaviť svoj názor a vôľu a rozhodovať pri jednaniach MS VZS SČK.

3. Využívať výhody vyplývajúce z členstva v MS VZS SČK (zaraďovanie do služieb na letnú sezónu, účasť na školeniach a doškolenia, účasť na pretekoch, možnosť používať majetok MS VZS SČK za vopred dohodnutých a stanovených podmienok a iné).

Čl. VI.
POVINNOSTI AKTÍVNEHO ČLENA

1. Plavec – záchranár (ďalej len plavčík) si uvedomuje význam prevencie. Čím viac ľudí vie plávať, tým menej sa ich utopí. Čím viac ľudí je informovaných, tým má plavčík menej práce.

2. Plavčík má vždy na najvhodnejšom mieste (čln, stanovište) pripravené všetky dostupné pomôcky na záchranu a spojovaciu techniku.

3. Plavčík v službe nikdy nepožíva omamné a psychotropné látky (t. j. drogy a alkohol!). Podľa možnosti sa IM VYSTRÍHA AJ MIMO NEJ.

4. Plavčík je vždy riadne ustrojený (predpísaný odev MS VZS SČK Prešov). Plavčík nenosí do akcie žiadne prívesky, šnúrky, retiazky, píšťalku, alebo okuliare zavesené na krku.

5. Plavčík sa stará o elementárny poriadok na stanovisku a v jeho okolí. Všíma si, čo by mu v prípade potreby mohlo pomôcť t. j.: plavidlá, pontóny, móla, rôzne laty a pod. Poškodzovanie napr. Info tabúľ hlási nadriadenému.

6. Plavčík nikdy nepodceňuje počasie. (Radšej tri razy vyhnať ľudí z vody zbytočne, ako raz nestihnúť!)

7. Plavčík využíva vždy všetky dostupné prostriedky na záchranu (aj keď si myslí, že situáciu zvládne aj bez nich) a spolupracuje s ostatnými záchrannými zložkami (letecký a cestný záchranný systém, polícia, požiarnici, horská služba, potápači atď.)

8. Plavčík má právo riadiť činnosť na svojej pláži (pri bazéne) podľa svojho zváženia. Pri styku s návštevníkmi však dbá o prvky elementárnej slušnosti. Používa slová : „PROSÍM“, „DOVOLÍTE“, PRÍĎTE ZNOVA“ a pod. Neustále sa snaží o vylepšenie imidžu MS VZS SČK, ako aj celej VZS SČK.

9. Plavčík nikdy nestráca nervy, koná vždy s rozumom a bez paniky.

10. Plavčík si je vedomý postihov za nedodržanie disciplíny zo strany MS VZS SČK.

Čl. VII.
OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Členmi MS VZS SČK môžu byť aj sympatizanti, sponzori a iní priaznivo naklonení činnosti MS VZS SČK, ktorí sa aktívne nezúčastňujú aktivít usporiadanými MS VZS SČK avšak iba s hlasom poradným.

2. Na návrh Výkonnej rady môže byť udelené čestné členstvo pre členov s mimoriadnymi zásluhami a prínos pre MS VZS SČK. Schvaľuje členská základňa.

Čl. VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Štatút MS VZS SČK nadobúda platnosť schválením členskou základňou na Výročnej členskej schôdzi a platí na dobu 4 rokov.