Miestny spolok VZS SČK

Prihláška - Členstvo v Miestnom spolku VZS SČK

Súhlasím s používaním a spracovávaním osobných údajov pre potreby Miestneho spolku VZS SČK Prešov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Osobné údaje:

Meno:

Priezvisko:

Číslo preukazu VZS SČK:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Rodinný stav:

Bydlisko:

PSČ:

Povolanie:

Kontaktný telefón:

Kontaktný e-mail:

Doplňujúce informácie: