Školiace stredisko VZS SČK

Školenia - Charakteristika štúdia

1. Charakteristika štúdia

Štúdium je určené pre záujemcov, ktorí chcú vykonávať preventívnu a priamu záchrannú službu na vodných plochách, plaveckých zariadeniach, vodných cestách a v ich bezprostrednej blízkosti.

Štúdium pripravuje teoreticky a prakticky pre kvalifikovanú individuálnu prácu vodného záchranára schopného samostatne zasahovať, s cieľom zamedziť možným úrazom a utopeniu pri rekreačnej a športovej aktivite obyvateľov. Významnou úlohou plavca - záchranára je zachraňovať ľudské životy pri živelných pohromách a katastrofách spôsobených vodným živlom.

Obsah štúdia nadväzuje na poznatky všeobecného vzdelania. Nové poznatky poskytuje v zložke odbornej, zameranej na časť teoreticko-špeciálnu a na praktické osvojenie si záchranárskych zručností potrebných pre výkon aktívnej záchrany topiaceho sa.

Voľbu metód výučby ovplyvňuje stanovený obsah. Teoretická časť sa realizuje formou prednášok a diskusie, v praktickej časti sa využívajú metódy demonštrácie a praktických cvičení. V priebehu štúdia sa uplatňuje kolektívna metóda s individuálnym prístupom k jednotlivcom.

Štúdium plní aj funkciu rekvalifikačného štúdia. Umožňuje záujemcom v rámci rekvalifikácie získať teoretické a praktické vzdelanie, ktoré im umožní aktívne sa zapojiť do pracovného procesu v spoločnosti.

2. Profil absolventa

Záchrana ľudského života v rôznych situáciách a prostrediach je činnosť, ktorá vyžaduje ľudí telesne a psychicky pripravených na vysokej odbornej úrovni.
Profil absolventa charakterizuje jednota troch zložiek, a to mravnej, odborno-teoretickej a odborno-praktickej.
V zložke mravnej je absolvent pripravený ďalej rozvíjať svoje morálno-etické vlastnosti a uplatňovať ich v každodennej praxi. V zložke odborno-teoretickej absolvent má dobre zvládnuť teoretické základy tak, aby bol širšie interdisciplinárne pripravený na osvojenie si náročných odborných vedomostí, schopností a spôsobilosti pre výkon špeciálnych, resp. špecializovaných činností pri výkone Vodnej záchrannej služby.
V zložke odborno-praktickej absolvent má zvládnuť špeciálne odborné schopnosti a zručnosti intelektuálneho a praktického charakteru, ktoré uplatní v konkrétnych záchranárskych činnostiach.

Na základe štúdia doplneného skúsenosťami z vlastnej praxe a v rámci samostatného individuálneho štúdia má byť absolvent schopný:

- iniciatívne a samostatne riešiť otázky prevencie úrazov a utopenia pri pohybových aktivitách na bazénoch, plaveckých zariadeniach a otvorených prírodných vodných plochách,
- poznať právnu zodpovednosť v súvislosti s výkonom svojej profesie,
- aktívne, samostatne a tvorivo využívať osvojené poznatky v oblasti meteorológie, klimatológie, hydrológie, psychológie, zdravotníckej prípravy, plaveckej a záchranárskej prípravy a potápania pri výkone funkcie plavca – záchranára, - v krízových – mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť adekvátnu záchranu a predlekársku prvú pomoc,
- komplexne ovládať poskytovanie predlekárskej prvej pomoci,
- sústavne získavať odborné poznatky vzťahujúce sa k vlastnej odbornosti a tieto uplatňovať v praxi, - dbať o svoj odborný rast.

3. Organizácia štúdia

Štúdium je určené pre záujemcov, ktorí chcú vykonávať funkciu plavca – záchranára (plavčíka) na vodných plochách, bazénoch a v plaveckých zariadeniach. Podľa živnostenského zákona je kvalifikačnou podmienkou k výkonu funkcie plavca – záchranára.
Štúdium je rozdelené do štyroch samostatných výcvikových blokov, ktoré sú určené pre jednotlivé kvalifikačné kategórie (stupne).
Pedagogický dokument vymedzuje cieľové okruhy zahrňujúce komplexný študijný obsah, ktorý má účastník zvládnuť.
Cieľové okruhy sú rozdelené na:
- obsah, ktorý bude účastníkovi sprostredkovaný formou prednášok, konzultácií a praktických cvičení školiteľom,
- obsah, ktorý musí účastník naštudovať v individuálnom štúdiu.
V priebehu kurzu je nutné splniť predpísané plavecké testy a demonštrovať zvládnutie záchranárskych zručností. Ukončenie štúdia sa realizuje záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z písomného testu v rozsahu prebratého učiva v jednotlivých stupňoch, ústne skúšky, z plaveckých testov a praktické skúšky zo záchranárskych vedomostí a zručností.